Priser

Vi fakturerer i utgangspunktet vårt arbeid pr. time basert på timesatser som varierer noe ut i fra saksfelt, oppdragets vanskelighetsgrad og kompleksitet, sakens omfang, samt oppnådd resultat.

Oppdraget anses normalt å løpe etter vår første kontakt, og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunkt. Som utgangspunkt beregnes en timepris for advokatfullmektig med kr. 1.950,- (kr. 2.437,50 inkl. mva), for advokat med kr. 2.200,- (kr. 2.750,- inkl. mva), og for advokat Hans Kristian Skarpholt kr. 2.600,- (kr. 3.250 inkl. mva).

Hvor stort salæret faktisk blir avhenger av hvor mye arbeid vi må legge i saken, direkte kostnader knyttet til oppdraget, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene.

Dersom saken må behandles i retten, vil kostnadene med forberedelser og deltagelse under hovedforhandlingen normalt være ca kr. 70.000-100.000 + mva for hver rettsdag.

For utfyllende informasjon og betingelser, se vår oppdragsbekreftelse.