Priser

Vi fakturerer i utgangspunktet vårt arbeid pr. time basert på timesatser som varierer noe ut i fra saksfelt, oppdragets vanskelighetsgrad og kompleksitet, sakens omfang, samt oppnådd resultat.

Oppdraget anses normalt å løpe etter vår første kontakt, og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunkt. Som utgangspunkt beregnes en timepris for advokatfullmektig med kr. 1850,-, og for advokat Hans Kristian Skarpholt kr. 2.400,-. Alle priser er eksklusive merverdiavgift med 25%.

Hvor stort salæret faktisk blir avhenger av hvor mye arbeid vi må legge i saken, direkte kostnader knyttet til oppdraget, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene.

Dersom saken må behandles i retten, vil kostnadene med forberedelser og deltagelse under hovedforhandlingen normalt være ca kr. 70.000-100.000 + mva for hver rettsdag.

For utfyllende informasjon og betingelser, se vår oppdragsbekreftelse.