Oppdragsbekreftelse

Til den det måtte gjelde

Ansvarlig advokat: Hans Kristian Skarpholt

OPPDRAGSBEKREFTELSE

Vi ønsker Dem herved velkommen som klient hos Advokatfirmaet Skarpholt AS. Vi er medlem av Den Norske Advokatforening, som anbefaler alle sine medlemmer å benytte nærværende oppdragsbekreftelse overfor sine klienter.

1. Oppdraget

I forbindelse med oppdraget kan det påløpe utgifter til rettsvitner, sakkyndige eller annen fagkyndig bistand som De vil være ansvarlig for. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Dersom De etter å ha gjennomgått denne oppdragsbekreftelsen finner at De ønsker å trekke tilbake oppdraget, for eksempel fordi det blir for dyrt, må De gi umiddelbar beskjed til oss om det.

2. Oppdragets varighet, kommunikasjon

Det er vanskelig å si noe om oppdragets varighet da dette er avhengig av hvilke opplysninger som kommer frem under arbeidet med saken/motpartens forhold. Vi vil holde Dem løpende informert om sakens fremdrift. Når det er grunnlag for det vil vi opplyse om hva som kan antas som avslutningstidspunkt.

Valg av kommunikasjonsmåte beror på en avveining hvor bl.a. behov for rask kommunikasjon og effektivitet, må holdes opp mot krav om sikker kommunikasjon. I det tilfelle vi har fått oppgitt e-post adresse av klient, er en enig om at kommunikasjon, skal kunne skje både med klient og motpart, uten at det er nødvendig at det skjer noe form for kryptering.

I tilfelle De ikke ønsker kommunikasjon via e-post, må De straks gi melding om dette.

Vi har imidlertid ingen innvirkning på motpartens responstid, men vil følge opp og purre på dette etter vanlige rutiner.

Hvis saken bringes inn for retten, vil det variere hvor lang tid det tar fra stevning til hovedforhandling blir berammet i første instans. Det kan i de store byene ta opptil et år, men andre steder vil det erfaringsmessig skje vesentlig raskere.

I tilfelle motparten ikke er representert ved advokat, må det først tas ut forliksklage som skal behandles i forliksrådet. Erfaring er at det kan ta langt tid før møte i forliksrådet blir berammet, spesielt i Oslo hvor det kan ta mellom 6 og 9 måneder.

3. Beregning av salær og rettshjelpsdekning

3.1 Salær

Vi fakturerer i utgangspunktet vårt arbeid pr. time basert på timesatser som varierer noe ut i fra saksfelt, oppdragets vanskelighetsgrad og kompleksitet, sakens omfang, samt oppnådd resultat.

Oppdraget anses normalt å løpe etter vår første kontakt, og beregning av salær vil bli foretatt fra dette tidspunkt.  Timespris for advokatfullmektig er kr. 1850,- og for advokat Hans Kristian Skarpholt kr. 2400,-. Alle priser er eksklusive merverdiavgift med 25%.

Hvor stort salæret faktisk blir avhenger av hvor mye arbeid vi må legge i saken, direkte kostnader knyttet til oppdraget, forhandlinger og eventuell behandling i domstolene.

Dersom saken må behandles i retten, vil kostnadene med forberedelser normalt være ca kr. 70 000-100 000 + mva for hver rettsdag.

Vi gjør oppmerksom på at tidsforbruket ikke bare innebærer samtaler vi har med Dem, men også utarbeidelse av brev, undersøkelser knyttet til saken, diskusjoner med motpart samt andre måter vi må innhente opplysninger på. Det vil derfor være en fordel for Dem om all tilgjengelig skriftlig og muntlig informasjon De er i besittelse av vedrørende saken gjøres tilgjengelig for oss tidligst mulig.

Hvis De ønsker at undersøkelser av oss gjøres i begrenset grad må De gi beskjed om det. En telefonsamtale, inkludert notatarbeid mv, vil normalt bli fakturert med 15 min.

I tillegg til salær kommer direkte kostnader knyttet til oppdraget, slik som reiseutgifter og andre utlegg forbundet med utførelsen av oppdraget, kostnader til større kopieringsarbeider og utsendelser (særlig store portokostnader m.v.), samt eventuelle retts- og/eller tinglysingsgebyrer, bruk av ekstern fagkyndig bistand og lignende.

Det påløper mva også på slike kostnader (dog ikke hvis det er innbetalt forskudd til dekning av dette, og kostnadene dekkes direkte av dette forskuddet).

3.2 Fakturering

Vi fører timer over alt arbeid som blir utført og dette blir fakturert sammen med eventuelle utlegg. Våre fakturaer vil ha en betalingsfrist på 10 dager. Dersom det foreligger mislighold fra Deres side vil det påløpe morarenter og vårt arbeide vil opphøre inntil mellomværende er gjort opp.

Eventuell protest knyttet til fakturaens størrelse må meldes oss innen forfallstidspunkt.

3.3 Forskudd/motregning i klientmidler

Nye klienter vil normalt bli anmodet om å innbetale forskudd på honorar til vår klientkonto 5081 07 28474. Beløpet vil bli stående på klientkonto inntil vi fakturerer Dem og vi vil da avregne salæret i forhold til det innbetalte beløp.

Vi gjør oppmerksom på at vårt honorar kan motregnes mot innestående på klientkonto.

Dette gjelder ethvert innestående, også midler som er innbetalt av andre, f eks. motparten, om ikke annet er avtalt, uansett om innbetalingen gjelder denne saken eller andre saker vi bistår Dem i.

3.4 Rettshjelpsforsikring

Vi gjør oppmerksom på at deler av salæret i en del saker kan dekkes via Deres hjem-/innbo- eller annen forsikring.

Dersom tvisten omfattes av forsikringen vil forsikringsselskapet dekke salæromkostninger og utlegg med fradrag av en egendel som De må betale. Vanlig egenandel er kr. 4.000,- pluss 20 % av omkostninger ut over dette. De fleste rettshjelpsforsikringer har en øvre grense p.t. kr. 80-100.000,-. Er det flere saker betales det egenandel ved hver sak.

Frist for å melde krav under rettshjelpsforsikringen er 1 år fra tvist med motparten oppsto (jfr. forsikringsavtaleloven § 8-5).

De bes allerede nå gi oss tilbakemelding med navnet på forsikringsselskapet og polisenummeret, dersom De mener å ha en forsikring som kan benyttes, slik at dette kan undersøkes.

Saker som gjelder forvaltningsvedtak, familiesaker og tvister med utspring i arbeidsforhold dekkes ikke av slike forsikringsordninger.

Forsikringsdekning forutsetter for øvrig bl.a. at forsikringen var tegnet før tvisten oppsto.

Dersom forsikringsselskapet har satt begrensing på timesatsene som dekkes, må De dekke differansen i forhold til de satser vi benytter. Tilsvarende må De dekke vårt mellomværende hvis forsikringsselskapet av en eller annen grunn bare dekker deler av vårt honorar, eller honoraret overstiger det beløp forsikringsselskapet dekker etter forsikringsavtalen.

Det er også mulig at man kan ha rettshjelpdekning via medlemskap i organisasjoner. Dette må De selv undersøke, eller gi oss beskjed om De ønsker at vi skal undersøke det for Dem.

De vil vanligvis bli fakturert fortløpende selv om De har rettshjelpsdekning. Deres utlegg vil imidlertid bli refundert fra forsikringsselskapet etter fradrag for Deres egenandel.

Idømte saksomkostninger dekkes ikke under slik rettshjelpsforsikring.

3.5 Fri rettshjelp

Enkelte klienter vil ha krav på fri rettshjelp, dvs at staten betaler advokatkostnadene. Fri rettshjelp er som hovedregel kun aktuelt når klienten ikke kan ivareta egne interesser og advokatbistand ikke dekkes av andre ordninger, f eks rettshjelpforsikring.

Hovedvilkåret for fri rettshjelp er at din bruttoinntekt er under kr 230.000,-. I tillegg kan De ikke ha netto formue som overstiger kr 100.000,-. Det er i visse tilfeller mulig å søke om dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensen.

Fri rettshjelp ytes kun i visse typer saker. Hvilke dette er vil De få en nærmere orientering om dersom det blir aktuelt å søke fri rettshjelp.

I tilfelle De mener å kunne ha krav på fri rettshjelp må dette tas opp straks, slik at det eventuelt kan sendes inn søknad til fylkesmannen/domstolen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi av kapasitetshensyn i utgangspunktet ikke påtar oss oppdrag av denne type, og at et slikt oppdrag eventuelt må bygge på særskilt skriftlig avtale.

4. Sakens utfall / saksomkostninger / rettsgebyr

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

5. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. De har også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på

Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.

6. Advokatens ansvar m.m

Vi har i utgangspunktet ikke noe erstatningsansvar for sakens rettslige eller forhandlingsmessige sluttresultat. Vi baserer våre juridiske råd på de dokumenter og opplysninger vi får fra De, eventuelt fra personer De ber oss ta kontakt med eller de vi anser det nødvendig å ta kontakt med. Vi vil ikke være ansvarlig for faktiske feil i disse opplysninger som måtte ha betydning for sakens resultat.

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Vi gjør særlig oppmerksom på at vår ansvarsforsikring er begrenset oppad til kr. 8 millioner pr. tvist. Dersom De mener at denne bør utvides av hensyn dette oppdrags verdi, ber vi De ta særskilt kontakt vedrørende dette.

7. Legitimasjon, taushetsplikt og varslingsplikt til Økokrim

7.1 Taushetsplikten og dens begrensning

Advokater har som en hovedregel taushetsplikt om opplysninger vi mottar fra og om klient. Det betyr at vi ikke kan gi disse opplysningene videre til andre.

Det legges imidlertid til grunn at vi fritas for taushetsplikten ved eventuell bruk av ekstern bistand, ved søknad om fri rettshjelp eller dekning under rettshjelpsforsikring eller andre nødvendige henvendelser til en tredjepart. Klienten samtykker forøvrig med dette i at taushetsplikten oppheves i forhold til andre advokater innad i firmaet.

Lov om hvitvasking, som trådte i kraft 01.01.2004, har medført at hovedregelen om taushetsplikt ikke lenger gjelder fullt ut. Advokater har nå fått pålegg om å rapportere til Økokrim dersom det oppstår mistanke om at klienten disponerer midler som har utspring i eller tilknytning til en straffbar handling.

Vi takker for oppdraget og ser frem til å kunne bistå Dem i dette.

Med vennlig hilsen

For Advokatfirmaet Skarpholt AS

Hans Kristian Skarpholt

Advokat